Gör skillnad som kollega!

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som medarbetare hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en kollega som mår dåligt?

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående.  Ändå är psykisk ohälsa inget vi pratar öppet om i arbetslivet och många arbetsplatser blir handlingsförlamade när medarbetare mår dåligt.

En Sifo-undersökning visar att mer än varannan kollega är osäker på hur man ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa. Men om det pågår ett förebyggande arbete på arbetsplatsen svarar hela 71 procent att man vet hur man ska agera som kollega, och man vet i avsevärt högre utsträckning var man ska vända sig för stöd.

Med relativt enkla lösningar går det att förändra mycket. Öppnare samtal och skriftliga rutiner för hur chefer ska agera tidigt är viktiga första steg mot psykisk hälsa. Arbetsgivaren har ansvar för det övergripande arbetet med att förebygga och hantera psykisk ohälsa på jobbet. Arbetsgivarens förlängda arm är cheferna. Men arbetet angår alla. Som medarbetare kan du bidra till en öppen och saklig diskussion om psykisk hälsa och ohälsa på arbetsplatsen.

handledning så gör du som kollega

Beställ handledningen ”Så gör du som kollega”

Huvudbudskapet i handledningen är att det är viktigt att tala öppet och visa tillit. På så vis kan chefer och kollegor bättre agera utifrån varandras faktiska behov istället för att utgå från antaganden eller föreställningar om vad som behövs. Du får praktisk vägledning om hur du och dina kollegor kan bidra till att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa på arbetsplatsen och främja ett hälsosamt umgänges- och arbetsklimat. Hur du kan handla när du själv eller en arbetskamrat visar tecken på psykisk ohälsa, hur ni kan ge stöd vid en eventuell sjukskrivning och bidra till en lyckad återgång till arbetet efter sjukskrivning.

Länk handledningen i webbutiken

så gör du som kollega

Beställ studiematerialet till ”Så gör du som kollega”

Komplettera handledningen med ett studiematerial för självstudier eller som stöd för en studiecirkel.

Länk till studiematerialet i webbutiken

Boka en ambassadör!

Hjärnkollambassadörerna föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och bidrar med värdefulla strategier och verktyg som din arbetsplats kan ha nytta av. Du kan boka en ambassadör för en kortare föreläsning eller för en halv- eller heldagsutbildning. Vi har över 300 ambassadörer i hela landet, i olika åldrar och med olika erfarenheter. Flera är särskilt inriktade på att föreläsa och utbilda i arbetslivet. 

Boka ambassadör här